This website uses different kinds of cookies. You will find more information about the use of cookies in our cookie policy. You can adapt your cookie consent at any time via your browser settings. Further use of the website implies your consent to our cookie policy.

Accept

Newsletter registration

Fill in your email address below and automatically receive our newsletter in your mailbox!

Newsletter registration

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

 1. Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die verleend wordt aan, en op elke andere (contractuele of buitencontractuele) rechtsverhouding met, Lamote Stragier Advocaten BV (RPR Gent, afdeling Kortrijk – BTW BE 0694 796 449) (hierna: ‘Lamote Stragier Advocaten’), haar vennoten en de advocaten en werknemers waar het kantoor mee samenwerkt of beroep op doet. De toepassing van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever of medecontractant (hierna de ‘cliënt’) wordt uitgesloten.

  Deze algemene voorwaarden vormen, desgevallend samen met de opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de cliënt en Lamote Stragier Advocaten.

 2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Lamote Stragier Advocaten en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Lamote Stragier Advocaten zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

2. Algemene verplichtingen van partijen

 1. Lamote Stragier Advocaten gaat ten aanzien van haar cliënt slechts middelenverbintenissen aan, geen resultaatsverbintenissen. Elke opdracht die zij aanvaardt, zal ze met de nodige professionaliteit uitvoeren.

 2. Lamote Stragier Advocaten informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

 3. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Lamote Stragier Advocaten, alle nuttige informatie aan Lamote Stragier Advocaten.

 4. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt verbindt zich ertoe om Lamote Stragier Advocaten tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënt ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan Lamote Stragier Advocaten over te maken.

 5. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Lamote Stragier Advocaten verstrekte informatie.

 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3. Betaling van erelonen

 1. Lamote Stragier Advocaten rekent haar erelonen aan volgens uurtarieven, en behoudt zich het recht voor een succes fee aan te rekenen. De uurtarieven worden opgenomen in de opdrachtbrief. Forfaitair wordt een administratieve kost in rekening gebracht ten belope van 12,5% van de erelonen.

 2. Lamote Stragier Advocaten kan een voorschot vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Lamote Stragier Advocaten, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

  In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 3. Indien de Cliënt niet instemt met het gevraagde voorschot of de staat van kosten en erelonen, moet hij deze op straffe van verval binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk protesteren. 

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde erelonen en kosten te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen.

 5. De eventuele aanwijzing van een derde betaler gebeurt op uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt, die in voorkomend geval hoofdelijk en ondeelbaar gehouden blijft voor de betaling van de betrokken ereloonnota’s. Dit geldt ook ingeval een rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomt.

 6. Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bovendien is de cliënt in dat geval van rechtswege op de niet of laattijdig betaalde erelonen een forfaitaire schadevergoeding van 12% verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten, met een minimum van 250,00 EUR.

4. Derdengelden

 1. Lamote Stragier Advocaten stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt. Indien de Lamote Stragier Advocaten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij de cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 2. Lamote Stragier Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van Lamote Stragier Advocaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 3. Het feit dat Lamote Stragier Advocaten openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de Lamote Stragier Advocaten om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de Advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

 4. Lamote Stragier Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

5. Beroep op derden

 1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de Lamote Stragier Advocaten, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

 2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan Lamote Stragier Advocaten.

 3. Lamote Stragier Advocaten doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

6. Beroepsaansprakelijkheid

 1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Lamote Stragier Advocaten, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerking met Lamote Stragier Advocaten, heeft Lamote Stragier Advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven. 

 2. De aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt van Lamote Stragier Advocaten, alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Lamote Stragier Advocaten, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lamote Stragier Advocaten (op dit ogenblik € 2.500.000,00 EUR in eerste rang (bij Amlin Europe met polis nr. LXX034899, en in tweede rang tot een bijkomend bedrag van 5000.000,00 EUR per advocaat en per verzekeringsjaar (bij AG Insurance met polis nr. 299551935)), inbegrepen het bedrag van het eigen risico dat niet ten laste is van de verzekeraar. Kopie van de volledige polissen kunnen steeds op verzoek van de cliënt overgemaakt worden. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt.

 3. Als schade mede veroorzaakt is door derden, zal Lamote Stragier Advocaten hoogstens aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Lamote Stragier Advocaten, zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derden. 

 4. Lamote Stragier Advocaten is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht ingevolge overmacht of enige (andere) gebeurtenis buiten zijn wil. 

 5. Elke aanspraak ten aanzien van het kantoor vervalt als de vordering niet in rechte is ingesteld binnen de zes maanden nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot de vordering ontdekt werd, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. 

 6. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren alle vorderingen tegen Lamote Stragier Advocaten één jaar na het einde van de betrokken opdracht.

 7. De cliënt zal het kantoor en elke gelieerde persoon vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, een opdracht van de cliënt of prestaties die Lamote Stragier Advocaten of gelieerde personen voor de cliënt hebben geleverd. 

7. Duur en beëindiging

 1. Tenzij in de wet en/of in de opdrachtbrief voorzien eindigt de samenwerking tussen Lamote Stragier Advocaten en de cliënt automatisch van zodra de diensten, omschreven in de opdrachtbrief, zijn afgerond. 

 2. De cliënt kan op elk ogenblik de samenwerking beëindigen door Lamote Stragier Advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Lamote Stragier Advocaten maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de samenwerking. 

 3. Op eerste verzoek zal Lamote Stragier Advocaten aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. 

 4. Lamote Stragier Advocaten kan te allen tijde een einde maken aan de samenwerking, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, dient Lamote Stragier Advocaten rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. 

8. Informatie en verwerking van persoonsgegevens

 1. De cliënt en Lamote Stragier Advocaten verbinden zich, elk voor wat hun eigen handelingen betreft, tot naleving van de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens en die met name zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

 2. De cliënt en Lamote Stragier Advocaten zullen elk als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden beschouwd met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens de cliënt aan de Advocaat worden verstrekt en elke partij zal als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens zijn verplichtingen nakomen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 3. De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Lamote Stragier Advocaten om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens1, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2 en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4 voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening in de opdrachtbrief. 

 4. Lamote Stragier Advocaten behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 5. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming neemt Lamote Stragier Advocaten de passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, dat meer bepaald het gevolg is van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de dienstverlening, of van de ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens, zowel per ongeluk als op onrechtmatige wijze. 

 6. De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Lamote Stragier Advocaten te richten.5 De Advocaat verwijst hieromtrent naar de Privacy Statement op haar website: http://www.lamotestragier.be/nl/pagina/privacy-statement

9. Verplichtingingen in het kader van de anti witwas regelgeving

 1. Afhankelijk van de aard van de diensten die Lamote Stragier Advocaten aan de cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake anti witwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven.6

  In een dergelijk geval, is Lamote Stragier Advocaten gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat kader is Lamote Stragier Advocaten verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting op te vragen en te bewaren gedurende 10 jaar.

  Lamote Stragier Advocaten kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht. 

  De Antiwitwaswet verbiedt advocaten een zakelijke relatie met de cliënt aan te gaan en verplicht hen hun voorlopige tussenkomst te beëindigen wanneer zij de gevraagde informatie niet ontvangen. Het is dus belangrijk dat de cliënt medewerking verleent aan de acceptatieprocedure.

 2. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om Lamote Stragier Advocaten te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door Lamote Stragier Advocaten gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal Lamote Stragier Advocaten de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Lamote Stragier Advocaten in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van haar balie. 

  Lamote Stragier Advocaten kan de cliënt vragen volgende documenten in te vullen en terug te bezorgen alvorens de zakelijke relatie een aanvang kan nemen: 

  • Kopij voor-en achterkant van de identiteitskaart van de cliënt natuurlijke persoon

  • Formulier identificatie rechtspersoon met uittreksel statuten en met identificatie uiteindelijk begunstigde;

 3. Lamote Stragier Advocaten is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan. 

10. Elektronische communicatie

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke instructie van cliënt mogen Lamote Stragier Advocaten en de cliënt correct geadresseerde e-mailberichten gebruiken voor zowel gevoelige als niet gevoelige documenten en andere communicatie in het kader van de opdracht van de cliënt. 

 2. Lamote Stragier Advocaten doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. Lamote Stragier Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie, documenten of bestanden vanwege Lamote Stragier Advocaten. 

11. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen verbinden zich er toe om alle informatie waarvan zij kennis neemt in kader van de opdracht vertrouwelijk te behandelen, en aldus deze informatie niet aan derden over te dragen en niet openbaar te maken zonder toestemming van de andere partij.

  Lamote Stragier Advocaten is terzake gebonden door haar beroepsgeheim.

 2. De cliënt verbindt zich ertoe het advies, de procedurestukken en/of eender welk document of schrijven uitgaande van Lamote Stragier Advocaten in het kader van de opdracht allen te gebruiken voor de in de opdrachtbrief vastgestelde doeleinden. 

12. Algemeen

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden (of een onderdeel ervan) nietig, onrechtmatig, niet-afdwingbaar of anderszins strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling van dwingend recht of van openbare orde, zal dit slechts nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn in de mate waarin de betreffende bepaling strijdig is met dwingend recht of de openbare orde en blijft die bepaling onverkort gelden in de mate waarin de bepaling niet strijdig is met dwingend recht of openbare orde. Bovendien zal dit de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden niet aantasten. 

 2. Een ongeldig beding zal vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die juridisch en economisch de draagwijdte en bedoeling van het ongeldig beding zo dicht mogelijk benadert (de ‘substitutiebepaling’). In dat geval zullen Lamote Stragier Advocaten en de cliënt onderling, dan wel de hoven en rechtbank die van geschillen omtrent een (vermeend) ongeldig beding kennis nemen, de substitutiebepaling vaststellen. 

 3. Alle (resultaten van de) werkzaamheden van vennoten of kantoormedewerkers van Lamote Stragier Advocaten blijven te allen tijde exclusief eigendom van Lamote Stragier Advocaten en mogen door de cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daar niet op kunnen beroepen, noch aanspraken op basis daarvan kunnen laten gelden. 

 4. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (gewezen) medewerkers en derden waarmee de cliënt in contact komt in het kader van de opdracht. De cliënt zal deze voorwaarden tegenstelbaar maken aan zijn bestuurders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers, zodat ook zij hierdoor gebonden zijn.

  Indien de cliënt een tussenpersoon is zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de cliënt van de tussenpersoon. 

 5. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 12, gelden deze voorwaarden niet alleen ten aanzien van en ten gunste van Lamote Stragier Advocaten, maar ook ten aanzien van alle actuele en gewezen vennoten, werknemers en medewerkers van Lamote Stragier Advocaten, die zich jegens de cliënt of derden derhalve rechtstreeks op deze voorwaarden beroepen. 

 6. Lamote Stragier Advocaten mag kopieën van documenten en bestanden, aangeleverd door de cliënt in verband met de opdracht bijhouden, om te voldoen aan de beroepsnormen en de interne beleidsregels inzake bewaring van documenten. Zij kan deze documenten ook vernietigen. 

13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Lamote Stragier Advocaten en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten West-Vlaanderen, de Orde van Vlaamse Balies, en die van de Nationale Orde van Advocaten, die kunnen geraadpleegd worden op www.baliewestvlaanderen.be, resp. www.advocaat.be

 2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten op voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten. Indien er na overleg geen oplossing gevonden wordt, kan de cliënt-consument, met zijn klacht terecht bij de Ombudsdienst Consumentengeschilen Advocatuur (OCA), Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, telefoon 02 307 72 20, telefax 02 307 72 21 en e-mail oca@ligeca.be. 

 3. Indien de cliënt van mening is dat Lamote Stragier Advocaten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de Advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. 

  Dat kan via de volgende contactgegevens: 

  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
  +32 (0)2 274 48 00 
  +32 (0)2 274 48 35 
  commission@privacycommission.be

 

1 Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.
3 Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
4 Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6 Conform artikel 5, 28° a) en b) van de Antiwitwaswet van 18 september 2017 heeft Lamote Stragier Advocaten vergaande verplichtingen in geval de cliënt beroep doet op de diensten van de Advocaat voor (i) het bijstaan of het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met (a) de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven, (b) het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa; (c) de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; (d) het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; (e) de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren; of (ii) wanneer hij optreedt in naam en voor rekening van de cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed;