This website uses different kinds of cookies. You will find more information about the use of cookies in our cookie policy. You can adapt your cookie consent at any time via your browser settings. Further use of the website implies your consent to our cookie policy.

Accept

Newsletter registration

Fill in your email address below and automatically receive our newsletter in your mailbox!

Newsletter registration

Privacy & Cookie policy

Lamote Stragier Advocaten respecteert de privacy van haar cliënten en contacten ten zeerste. Lamote Stragier Advocaten waarborgt de verwerking van uw persoonsgegevens die verzameld worden bij een bezoek aan de website in overeenkomst met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of “GDPR”).

Gelieve de privacy & cookie policy aandachtig door te nemen aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door op accepteren te klikken of door verder te surfen op de website erkent u kennisname en aanvaarding van onze privacy & cookie policy.

Onderstaande info licht toe hoe deze website info verzamelt tijdens uw bezoek, en op welke manieren deze info kan worden aangewend. Onze server registreert en bewaart enerzijds persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt bij het invullen van een webformulier; anderzijds zijn er gegevens die automatisch verzameld worden.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Lamote Stragier Advocaten BV, met zetel te 8501 Kortrijk, Waterhoennest 67 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0694.796.449, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Persoon: mr. Bram Stragier
Website: www.lamotestragier.be
Algemene e-mail: info@lamotestragier.be
Tel.: +32 (0)56 897 601

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lamote Stragier Advocate neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde personen binnen Lamote Stragier Advocaten. Onze advocaten zijn gebonden door hun beroepsgeheim en deontologische verplichtingen. Onze medewerkers door hun wettelijke en contractuele verplichtingen tot vertrouwelijkheid.

Als u twijfels heeft omtrent de beveiliging van uw gegevens of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (contactgegevens hiervoor weergegeven).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lamote Stragier Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Taal
 • Titel
 • Kopie van de identiteitskaart
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast als GSM nummer)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt middels correspondentie en telefonisch (bv. gezinssamenstelling, beroep e.d.)
 • Financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer)
 • Locatiegegevens
 • Uw interesses inzake marketing en communicatie die ons toelaten u gericht te informeren over onze dienstverlening en over juridische ontwikkelingen en nieuwigheden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Het IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toekent en u toegang tot het internet geeft
 • De URL of adres van de website die u rechtstreeks met deze website verbindt
 • De datum, het tijdstip, en de duur van uw bezoek, en welke pagina’s op deze website u raadpleegde
 • Het besturingssysteem van uw computer en uw browsersoftware

Het is mogelijk dat, indien wettelijk toegestaan, Lamote Stragier Advocaten persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn van openbare bronnen, sociale media of gehuurd van derde partijen. Deze informatie staat Lamote Stragier Advocaten toe om de persoonsgegevens bij te werken / actualiseren teneinde uw voorkeuren beter te kunnen begrijpen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lamote Stragier Advocaten verwerkt in beginsel geen gevoelige persoonsgegevens van u. Indien wij dit wel doen, doen we dit in uitvoering van een opdracht die u ons geeft als klant en waarbij we deze gegevens nodig hebben in het kader van de overeengekomen juridische dienstverlening.

Onze website en/of kantoor heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons (zie contactgegevens).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lamote Stragier Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor de behartiging van uw belangen als klant van Lamote Stragier Advocaten
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lamote Stragier Advocaten
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • verzenden van onze mailings en nieuwsbrieven
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Lamote Stragier Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, het respecteren van de witwaswetgeving; klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, afhandeling en opvolging van betalingen, opvolgen van de solvabiliteit, etc.
 • het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens middels cookies (zie ook hieronder) heeft tot doel om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met de klant en personaliseren van pagina’s voor toekomstige bezoeken aan de website.
 • teneinde op uw vragen te kunnen antwoorden
 • in het kader van de opsporing van fraude en mogelijke geschillen
 • om onze dienstverlening te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar enige menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een advocaat of medewerker van Lamote Stragier Advocaten) mee gepaard gaat.

Lamote Stragier Advocaten neemt in beginsel op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lamote Stragier Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De criteria die wij gebruiken voor de duur van de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens zijn, onder andere, de volgende:

 • wettelijke en reglementaire verplichtingen: wij houden de informatie bij zolang als wettelijk/reglementair vereist (bv. boekhouding)
 • algemene vragen: wij houden uw informatie bij om uw vragen te beantwoorden. Vervolgens worden uw persoonsgegevens bijgehouden voor 1 jaar na het laatste actieve contact
 • direct marketing: persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden niet langer dan 1 jaar na het laatste actieve contact bijgehouden
 • uitvoering van een overeenkomst: wij houden de informatie bij gedurende de klantenrelatie en tot 5 jaar na het laatste actieve contact

Delen van persoonsgegevens met derden

Lamote Stragier Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u, waaronder een eventuele invordering of gerechtelijke vervolging.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (als verwerker of sub-verwerker), sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lamote Stragier Advocaten blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn:

 • functionele (of essentiële) en analytische: deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (taal, regio). Zij stellen Lamote Stragier Advocaten tevens in staat om de bezoekerservaring van de website te verbeteren
 • marketing cookies: deze cookies hebben als doen om uw ervaring te kunnen personaliseren en u de relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.

U kan zich ten allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of via onze cookie instellingen die u worden voorgesteld bij een eerste bezoek. De weigering om zulke gegevens te aanvaarden kan gevolgen hebben voor de gebruikservaring van de website, maar heeft geen enkele impact op de diensten en functies die aangeboden worden.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

Uw rechten

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lamote Stragier Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een voldoende gepreciseerd schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons (zie contactgegevens).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bij herhaalde verzoeken tot inzage of verzoeken die betrekking hebben op een grote hoeveelheid gegevens, houdt Lamote Stragier Advocaten zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor de administratieve kosten die met de afhandeling van het verzoek gepaard gaan.

Lamote Stragier Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Lamote Stragier Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan ieder verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Gebeurlijke misbruiken van de privacy-rechten zullen we voor advies en desgevallend bemiddeling voorleggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klacht bij de nationale toezichthouder

Lamote Stragier Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

Aanpassing van de privacy & cookie policy

Lamote Stragier Advocaten behoudt zich het recht voor om de privacy & cookie policy op deze website aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen op de website worden aangekondigd.